stihl

Rada Ochrony Pracy o zulach

Dodano: 24.07.2017

4 lipca br. Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko dotyczące ograniczenia zagrożeń wypadkowych w zulach.

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy przedstawił projekt stanowiska w sprawie ograniczania zagrożeń wypadkowych w Zakładach Usług Leśnych w następującym brzmieniu:

 

?Rada Ochrony Pracy 22 maja 2017 r. wysłuchała informacji na temat występowania zagrożeń wypadkowych przy pracach w Zakładach Usług Leśnych, przedstawionych przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Środowiska.


Z informacji tych wynika, że w Zakładach Usług Leśnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia osób tam pracujących, z których ok. 20% wykonuje pracę w ramach umów innych niż umowy o pracę. Równocześnie w Zakładach Usług Leśnych podejmujących współpracę z tymi osobami rośnie liczba naruszeń przepisów prawa pracy. Wpływa to na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa w leśnictwie.


Według danych Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2014 ? 2016 wzrosła liczba wypadków przy pracy w leśnictwie, w tym liczba wypadków śmiertelnych. W tym okresie w wypadkach ogółem poszkodowane zostały 133 osoby, w tym 32 osoby (24%) wykonujące pracę w ramach umowy zlecenia lub samozatrudnienia, a śmierć poniosło 45 osób, w tym 17 osób ? 38% ? wykonujących pracę w ramach umowy zlecenia lub samozatrudnienia.


Z kontroli PIP przeprowadzonych w tych latach, w 1097 przedsiębiorstwach realizujących usługi na rzecz Lasów Państwowych wynika, że w ok. 50% z nich prace nie były organizowane w sposób bezpieczny. Sytuacja ta wynika przede wszystkim z braku wiedzy o obowiązujących przepisach prawa i znajomości czynników zagrożeń, a także z braku nadzoru nad pracownikami oraz osobami wykonującymi pracę w ramach umowy zlecenia lub samozatrudnienia.

 

W informacji Ministra Środowiska potwierdzono wysoki poziom zagrożeń wypadkowych przy pracach leśnych.


W celu poprawy istniejącego stanu jednostki organizacyjne Lasów Państwowych podejmują działania skierowane na podnoszenie jakości kształcenia kadr pracowników leśnych oraz poprawy przestrzegania wymagań bezpieczeństwa przez zleceniobiorców ? wykonawców prac z zakresu gospodarki leśnej.

 

W realizacji tych działań Lasy Państwowe współpracują z Państwową Inspekcją Pracy, która od 2014 r. prowadzi program prewencyjny dla Zakładów Usług Leśnych. Na uznanie zasługuje tu profesjonalnie przygotowany przez PIP poradnik Jakuba Chojnickiego pt. ?Bezpieczne pozyskanie drewna?.

 

Wśród chorób zawodowych stwierdzanych u osób pracujących w leśnictwie dominują choroby zakaźne i pasożytnicze, których główną przyczyną są bakterie i wirusy przenoszone przez kleszcze, a wynikający z tego wskaźnik zachorowań na choroby zawodowe jest prawie dwukrotnie wyższy niż w górnictwie. Z danych PIP wynika, że tylko w ok. 50% zakładów pracy zapewniono pracownikom szczepienia ochronne przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu, a w 40% przesiewowe badania umożliwiające wykrycie boreliozy we wczesnym stadium zachorowania. Działania te nie obejmują więc całej populacji osób narażonych.

 

Przedstawione informacje wskazują na potrzebę intensyfikacji działań skierowanych na poprawę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w Zakładach Usług Leśnych, w tym u osób wykonujących pracę w ramach umów innych niż umowy o pracę (umowy zlecenia, samozatrudnienie).


Na podstawie powyższych danych oraz dyskusji Rada Ochrony Pracy zaleca:


? pilną nowelizację rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej, w szczególności w zakresie wprowadzenia obowiązku przestrzegania instrukcji Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przez wszystkie podmioty i osoby pracujące na terenach zarządzanych przez Lasy  Państwowe oraz odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych i uprawnień osób wykonujących prace przy ścince drzew;


? nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy poprzez umieszczenie badań przesiewowych diagnozujących boreliozę w zakresie badań okresowych pracowników narażonych na ten czynnik biologiczny we wskazówkach metodycznych stanowiących załącznik do tego rozporządzenia.


? kontynuację programu działań prewencyjnych PIP, skierowanych do Zakładów Usług Leśnych i jego realizację we współpracy z Lasami Państwowymi.


? skuteczne wdrożenie inicjatyw Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zmierzających do pełnego respektowania i stosowania w usługowym wykonawstwie prac leśnych wymogów bezpieczeństwa pracy, a w szczególności wprowadzenia zasad zamawiania i realizacji usług na wykonawstwo prac z zakresu gospodarki leśnej zapewniających stosowanie przepisów bhp przez wykonawców tych prac oraz odpowiednich programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników leśnych."

 

Projekt stanowiska został przyjęty jednogłośnie.

 

Czy czekają nas nowe uregulowania prawne dotyczące pracy w lesie i kształcenia zawodowego pracowników leśnych? - czas pokaże.

 

 

 

Źródło: sejm.pl

JH

 

 

 

Komentarze (1)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Edward N... Dodano 25.07.2017

Na początek to ALP musza uczciwie płacić ZUL-om to będą środki na szkolenie itp. Znając życie, ALP zatrudnią dodatkowych inżynierów nadzoru , którzy za uczciwe pieniądze będą gnębić ZUL-e i szukać jeszcze to większych oszczędności w wykonywanych pracach przez ZUL-e żeby oczywiście się wykazać.... [więcej]

Na początek to ALP musza uczciwie płacić ZUL-om to będą środki na szkolenie itp. Znając życie, ALP zatrudnią dodatkowych inżynierów nadzoru , którzy za uczciwe pieniądze będą gnębić ZUL-e i szukać jeszcze to większych oszczędności w wykonywanych pracach przez ZUL-e żeby oczywiście się wykazać. Jedyna nadzieja , ze za parę lat nie będzie ZUL-i i sami wezmą się do pracy w lesie.

Dodaj odpowiedźX

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE