FPK JG
Informacje

Rozporządzenie o dobrych praktykach w zakresie gospodarki leśnej przestało obowiązywać

Dodano: 21.02.2022

13 lutego br. przestało obowiązywać rozporządzenie ministra środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

 

 

Rozporządzenie to zawierało m.in. takie zapisy jak:

 

- przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się stanowiska, na których gatunki chronione występują, miejsca istotne dla gatunków chronionych, które należy zachować, lub w inny sposób zapewnia się znajomość tych stanowisk i miejsc przez wykonawcę prac;

 

na brzegach zbiorników wodnych i cieków, w odległości 10 metrów od linii brzegowej, należy pozostawiać: zwalone pnie drzew, podszyt, duże kamienie w celu ułatwienia zwierzętom dostępu do wody oraz migracji zwierząt;

 

drzewa dziuplaste pozostawia się do ich naturalnego rozpadu;

 

koryt cieków nie wykorzystuje się do zrywki drewna;

 

w drzewostanach dojrzałych do odnowienia, użytkowanych cięciami zupełnymi o powierzchni powyżej 1 ha, pozostawia się kępy starodrzewia do naturalnego obumarcia, zajmujące nie więcej niż 5% powierzchni zrębu;

 

nie stosuje się cięć zupełnych bezpośrednio przy źródłach, rzekach, jeziorach, torfowiskach i źródliskach, a także w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego; w miejscach tych zaleca się pozostawianie naturalnych stref ekotonowych lub ich tworzenie, w szczególności poprzez sadzenie krzewów, w razie ich braku, oraz ich pielęgnowanie;

 

- wszędzie tam, gdzie wymagają tego środki techniczne planowane do zastosowania przy pracach pielęgnacyjnych, a także pozyskaniu i zrywce drewna, w drzewostanach wyznacza się szlaki operacyjne w postaci pasów powierzchni leśnej pozbawionej drzew i krzewów, których szerokość i rozmieszczenie umożliwiają prowadzenie prac z zakresu pielęgnowania lasu, pozyskania i zrywki drewna;

 

I wiele innych. Całe, nieaktualne już rozporządzenie dostępne tutaj:

Rozporządzenie MŚ z dnia 18.12.2017r.

 

Uchylenie tego rozporządzenia to konsekwencja "USTAWY z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody":

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000084/O/D20220084.pdf

 

Nowelizacja uchyla art. 14b z ustawy, a to na podstawie tego artykułu obowiązywało rozporządzenie. Mówi ona, że:

 

"Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, kierując się potrzebą zapewnienia ochrony gatunków, w szczególności gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty i chronionych gatunków ptaków, uwzględniając cele i zasady gospodarki leśnej określone w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach, a także wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe."

 

Czyli powstanie nowe rozporządzenie określające dobre praktyki leśne. Zgodnie z nowelizacją ustawy, "Wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej określają sposób postępowania właściciela lasu podczas przygotowywania i realizacji działań w zakresie gospodarki leśnej".

 

Nowelizacja ustawy określa np., że wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej mają zapobiegać, w odniesieniu do gatunków chronionych:

  • pogarszaniu stanu lub niszczeniu terenów rozrodu lub odpoczynku okazów tych gatunków,
  • umyślnemu płoszeniu ptaków, w szczególności w okresie lęgowym i wychowu młodych, jeżeli mogłoby to wpłynąć na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku.

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy, to właściciel lasu stosuje wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.

 

 

 

 
Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE