FPK JG
Informacje

Kolejna RDLP wycofuje się z FSC

Dodano: 11.04.2022

RDLP w Gdańsku rozważa wycofanie się z certyfikacji FSC, PIGD zaniepokojona

 


Polska Izba Przemysłu Drzewnego poinformowała o wystosowaniu do Ministra Edwarda Siarki pisma w związku z możliwością wycofania się RDLP w Gdańsku z certyfikacji FSC. We wcześniejszym pismie od RDLP czytamy, że "W związku z rozwiązaniem w dniu 11.02.2022 roku przez FSC International działającej od 2018 roku Grupy Opracowującej Krajowy Standard FSC, powstały uzasadnione wątpliwości dotyczące sposobu wypracowywania przez Techniczną Grupę Roboczą nowego Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej, a w szczególności możliwego braku udziału w pracach nad ww. dokumentem przedstawicieli PGL LP. [...] W związku z powyższym sygnalizujemy, że rozważamy wstrzymanie utrzymania przedmiotowego certyfikatu".

 

 

 

Jak pisze PIPD w liście do Ewarda Siarki, "Ewentualna utrata certyfikatu FSC, sygnalizowana w piśmie ED.800.8.2022 z RDLP Gdańsk, wiązałaby się z odcięciem źródła surowca certyfikowanego dla firm branży drzewnej, natomiast dla PGL LP oznacza to ograniczenie potencjalnej liczby odbiorców kupujących surowiec drzewny. Dla branży grozi to zarówno utratą klientów i wypracowanych, wieloletnich kontraktów, jak również znacznym obniżeniem konkurencyjności polskich firm i ich wiarygodności na rynku".

 

 


Decyzja FSC International była spowodowana brakiem porozumienia w Grupie Opracowującej Standard co do treści finalnego projektu standardu i brakiem jednoznacznych wyników prac. W ciągu czterech lat prac Grupa zrzeszająca przedstawicieli różnych grup zainteresowanych tematem odbyła 54 spotkania. Obecnie FSC zadecydowała, że Krajowy Standard będzie ukończony zgodnie z alternatywną procedurą rewizji, czyli tak zwanym Przejściowym Standardem Krajowym.

 

 


Jak czytamy w Projekcie nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, nie udało się dojść do porozumienia między innymi w sprawie następujących zapisów:

 

 


6.3.2. Opcja nr 1: Rębnia zupełna może przyjmować maksymalną powierzchnię do 4 ha, z zachowaniem minimum 4-letniego okresu nawrotu. W zależności od warunków terenowych linia brzegowa zrębu powinna mieć przebieg zatokowy, falisty lub schodkowy. Ograniczenia wielkości zrębów nie obowiązują, jeżeli ustanowione plany ochrony elementów przyrody wymagają innych wartości lub w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej*. Ograniczenie okresu nawrotu nie dotyczy upraw z odnowienia naturalnego. (Wskaźnik dodany)

6.3.2. Opcja nr 21 : Rębnia zupełna może przyjmować maksymalną powierzchnię do 4 ha, z zachowaniem minimum 5-letniego okresu nawrotu. W zależności od warunków terenowych linia brzegowa zrębu powinna mieć przebieg zatokowy, falisty lub schodkowy. Ograniczenia wielkości zrębów nie obowiązują, jeżeli ustanowione plany ochrony elementów przyrody wymagają innych wartości lub w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej*. Ograniczenie okresu nawrotu nie dotyczy upraw z odnowienia naturalnego. (Wskaźnik dodany)

 

 


6.3.7. Opcja nr 1. W drzewostanach użytkowanych rębnie pozostawia się drzewa, które staną się drzewami biocenotycznymi*, o których mowa we wskaźniku

6.3.7. Opcja nr 2. „Zarządzający lasami o dużych powierzchniach: fragmenty drzewostanów, które uzyskały wiek rębności, o minimalnej powierzchni 5% każdego bloku drzewostanów rębnych, przeznaczonych do wycięcia w pierwszym dziesięcioleciu i nie mniejsze niż 5 arów, pozostają nienaruszone do naturalnej śmierci i rozkładu drewna.

 

 


6.5.4. Opcja nr 1. Wielkość powierzchni referencyjnych* lub obszarów przywracania* jest proporcjonalna do statusu ochrony* i wartości ekosystemów* na poziomie krajobrazu*, do wielkości Jednostki Gospodarowania* i intensywności* gospodarki leśnej. (Przyjęcie IGI nr 6.5.4)


6.5.4. Opcja nr 2 . Powierzchnie referencyjne* w skali Organizacji* obejmują nie mniej niż 5% powierzchni leśnej, przy jednoczesnym reprezentowaniu wszystkich typów ekosystemów. W obszarach o szczególnych 3 Treść opcji nr 2 wraz z uzasadnieniem została zawarta w „Stanowisku niektórych członków Grupy Opracowującej Krajowy Standard FSC (SDG) w sprawie nieuzgodnionych przez SDG wskaźników Projektu nr 2 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® dla Polski, proponowane do przekazania do konsultacji publicznych i testów terenowych" z 25.05.2021 r. – Pobierz dokument 50 wartościach przyrodniczych* stosuje się podwyższony procent powierzchni pozostawionej bez ingerencji. Dopuszcza się niższy niż 5% udział powierzchni referencyjnych* w Jednostkach Gospodarowania*, o ile najlepsze dostępne informacje* potwierdzają niższe wartości przyrodnicze* na ich terenie. W takich Jednostkach Gospodarowania* wymagane jest osiągnięcie limitu co najmniej około 3% w momencie wdrażania niniejszego standardu FSC FM. Docelowo wyznacza się 5% udziału powierzchni referencyjnych* we wszystkich Jednostkach Gospodarowania* pod koniec obowiązywania planu gospodarowania* obowiązującego w całości dla niniejszego standardu. (Adaptacja IGI nr 6.5.4)


6.5.4. Opcja nr 3. Powierzchnie referencyjne* w skali Organizacji* obejmują nie mniej niż 5% powierzchni ogólnej i nie mniej niż 5% powierzchni leśnej, a w skali Jednostki Gospodarowania* nie mniej niż 3% powierzchni ogólnej, przy jednoczesnym reprezentowaniu wszystkich typów ekosystemów. W obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczych* stosuje się podwyższony procent powierzchni pozostawionej bez ingerencji. (Adaptacja IGI nr 6.5.4)

 

 

 

6.5.5. Opcja nr 1. Powierzchnie referencyjne* w połączeniu z innymi komponentami sieci obszarów ochronnych* obejmują co najmniej 10% obszaru Jednostki Gospodarowania*. W skład sieci obszarów ochronnych*, oprócz powierzchni referencyjnych* mogą wchodzić te części Jednostki Gospodarowania*, dla których ochrona* jest głównym i w pewnych warunkach wyłącznym celem, w tym: ▪ rezerwaty przyrody, ▪ miejsca realizacji działań ochronnych, koniecznych dla przedmiotów ochrony, wynikające z PZO Natura 2000 lub innych planów ochrony, ▪ strefy wzdłuż zbiorników wodnych* pozostawione bez użytkowania, ▪ użytki ekologiczne, ▪ powierzchniowe pomniki przyrody, ▪ fragmenty starodrzewu pozostawione zgodnie ze wskaźnikiem 6.3.7 ▪ obszary o szczególnych wartościach ochronnych* HCV, które w strategiach zarządzania zostały wyłączone z gospodarowania. (Adaptacja IGI nr 6.5.5)


6.5.5. Opcja nr 2 . Powierzchnie referencyjne* w połączeniu z innymi komponentami sieci obszarów ochronnych* obejmują co najmniej 10% obszaru Jednostki Gospodarowania*. W skład sieci obszarów ochronnych*, oprócz powierzchni referencyjnych* mogą wchodzić te leśne części Jednostki Gospodarowania*, z których nie pozyskuje się drewna, w tym: ▪ rezerwaty przyrody, ▪ miejsca realizacji działań ochronnych, koniecznych dla przedmiotów ochrony, wynikające z PZO Natura 2000 lub innych planów ochrony, ▪ strefy wzdłuż zbiorników wodnych* pozostawione bez użytkowania, ▪ użytki ekologiczne, ▪ powierzchniowe pomniki przyrody, ▪ kępy starodrzewu pozostawione zgodnie ze wskaźnikiem 6.3.7 ▪ obszary o szczególnych wartościach ochronnych* HCV, które w strategiach zarządzania zostały wyłączone z gospodarowania. (Adaptacja IGI nr 6.5.5)

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE