waryński
Lasy Państwowe

Pakiety harwesterowe, cena 100%? - Przetargi na 2020 rok

Dodano: 17.09.2019

Andrzej Konieczny, dyr. generalny LP podjął decyzję ws. udostępnienia dokumentacji przetargowych na usługi leśne w 2020 roku.

 

 

Ze wspomnianej decyzji można wywnioskować, że DGLP rekomenduje tworzenie pakietów harwesterowych. Dodatkowo kryterium ceny będzie mogło stanowić 100% oceny złożonej oferty, a oferowane pakiety prac w nadleśnictwach mają być mniejsze niż do tej pory.

 

Treść decyzji:

 

DECYZJA NR 126

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

EZ.270.1.2019

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) 1, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa w § 33 ust. 3 pkt 33 ustawy o lasach, postanawia się, co następuje:

 

§ 1

Udostępnia się w postaci elektronicznej, do użytku wewnętrznego, jednolite wzory niżej wymienionych dokumentów do wykorzystania w procedurach przetargowych związanych z zamawianiem przez jednostki organizacyjne LP usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej:

1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, zwaną dalej ?SIWZ ? ? załącznik nr IA określający wzór SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wykorzystaniem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz załącznik IB określający wzór SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z wykorzystaniem innych platform niż miniPortal Urzędu Zamówień Publicznych;

2) Komentarz do SIWZ i umowy ? załącznik nr II

? stanowiące załączniki do niniejszej decyzji. (Załączników nie drukujemy ? przyp. red.).

 

§ 2

Udostępnione wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umów można adaptować do występujących indywidualnych potrzeb i uwarunkowań w poszczególnych jednostkach organizacyjnych LP, z zastrzeżeniem § 3 i § 4.

 

§ 3

3.1. Określa się standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, zwane dalej ?Standardami jakościowymi?. Standardy jakościowe określone zostały w załączniku nr 4 do SIWZ (pt. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).

3.2. Adaptacja standardu jakościowego do potrzeb danej jednostki organizacyjnej LP może odbywać się jedynie na zasadach określonych w Komentarzu do SIWZ i umowy, stanowiącym załącznik nr II do niniejszej decyzji.

3.3. Rekomenduje się zastosowanie Standardów jakościowych bez wprowadzania zmian i modyfikacji, z zastrzeżeniem ust. 3.2., jako warunku zastosowania kryterium ceny jako kryterium oceny ofert o wadzie większej niż 60%, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wszystkich wymagań określonych w art. 91 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

3.4. Rekomenduje się zlecanie pozyskania maszynowego, podzielenie przedmiotu zamówienia na części w celu wyzwolenia konkurencyjności.

3.5. Rekomenduje się stosowanie rozliczeń z wykonawcami usług leśnych wg jednostek naturalnych, co będzie systemem docelowym.

 

§ 4

Przy opracowywaniu dokumentów przetargowych należy zachować wskazane poniżej zapisy wzorów SIWZ:

1) pkt 3.3 do 3.6 dot. zasad ogólnych realizacji przedmiotu zamówienia;

2) prawo opcji i jej wielkości do 20% wartości przedmiotu zamówienia;

3) katalog kar i ich wysokość, z zastrzeżeniem przypadków, w których zastosowanie danej kary umownej jest bezprzedmiotowe z uwagi na przedmiot zamówienia (np. szkółka leśna);

4) standardów jakościowych w przypadku stosowania kryterium ceny jako kryterium oceny ofert o wadzie większej niż 60%.

 

§ 5

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej ogłaszać niezwłocznie po zatwierdzeniu wytycznych do planu finansowo-gospodarczego.

 

§ 6

Zobowiązuje się regionalne dyrekcje LP do monitorowania i koordynacji procesu udzielania zamówień publicznych na wykonanie usług leśnych, w tym zastosowania niniejszej decyzji, przez podległe jednostki.

 

§ 7

Traci moc Decyzja nr 148 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak sprawy: EZ.270.1.2018).

 

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE