waryński
Informacje

Raport PIP za 2019 rok

Dodano: 01.02.2021

Konieczność lepszego szkolenia drwali i zmian w organizacji prac leśnych, to wnioski Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadziła coroczne kontrole bezpieczeństwa pracy w branży leśnej.

 

 

Gazeta Leśna przyjrzała się sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2019. Inspektorzy PIP wskazali, że poprawy bezpieczeństwa w polskich lasach nie da się zwiększyć bez istotnych działań Lasów Państwowych. Wnioski PIP są zbieżne z postulatami organizacji reprezentujących przedsiębiorców leśnych.

Inspektorzy PIP przeprowadzili 355 kontroli w 352 podmiotach prowadzących działalność usługową związaną z leśnictwem, w tym związaną z pozyskiwaniem i zrywką drewna.


Skontrolowanych 347 pracodawców zatrudniało ogółem 2 602 pracowników, w tym 163 kobiety, które głównie wykonywały prace z zakresu hodowli i ochrony lasu lub prace biurowe.

 

Inspekcja zaleciła w aktualnym sprawozdaniu „podjęcie rozmów z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych (DGLP) na temat ewentualnych działań w zakresie weryfikacji uprawnień kwalifikacyjnych drwali – operatorów pilarek, realizujących pozyskanie drewna na terenie Lasów Państwowych”. Zdaniem PIP „skala nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli uzasadnia wprowadzenie do rozporządzenia minimalnej liczby godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych), dających podstawę do stwierdzenia nabycia kwalifikacji zawodowych drwala/pilarza drzew”.

 

PIP sprawdzała w 2019 także jednostki Lasów Państwowych. Cztery kontrole dotyczyły Nadleśnictwa Augustów (RDLP w Białymstoku), Nadleśnictwa Kudypy (RDLP w Olsztynie) oraz Nadleśnictwa Kłobuck (RDLP w Katowicach).

 

Wyniki kontroli, jak zaznacza PIP, „wskazały niewielką liczbę nieprawidłowości, co jest także wynikiem przywiązywania dużej uwagi przez nadleśniczych do kwestii bezpieczeństwa i rzetelnego wywiązywania się z obowiązków pracodawcy”. Istotne jednak, że w zaleceniach Inspekcja wskazała na konieczność podjęcia działań przez LP w celu:

 

1. Zapewnienia lepszej organizacji pracy poprzez wdrożenie koncepcji planowania blokowego tj. zlecania wykonawcom prac leśnych na sąsiadujących ze sobą oddziałach, co może znacząco poprawić wydajność pracy, ułatwić jej organizację, zaoszczędzić koszty dowozu pracowników do powierzchni roboczych oraz poprawić kontrolę nad warunkami pracy ze strony pracodawców, zapewnić nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem zasad bezpiecznej pracy przez zleceniodawcę – Lasy Państwowe.

 

2. Przyjęcia w całym kraju jednolitych zasad w kwestii długości wyrabianych sortymentów nie krótszych niż 1,8 m, z uwagi na coraz większe wykorzystywanie przy zrywce drewna przyczep samozaładowczych i forwarderów, co pozwoli w pełni wykorzystać eksploatowane maszyny i zaoszczędzić koszty związane z ręcznym załadunkiem drewna oraz ograniczy nadmierne obciążenia układu szkieletowo-mięśniowego pracowników zatrudnianych przy zrywce drewna.

 

3. Ograniczania różnorodności wymiarowej sortymentów oraz kilkukrotnych wejść na te same pozycje w poszukiwaniu różnych sortymentów (ograniczenie ilość sortymentów do niezbędnego minimum na konkretnych pozycjach cięć).

 

Do tego w sprawozdaniu zasugerowano, że „Celowym będzie wystąpienie Głównego Inspektora Pracy do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w kwestiach dotyczących między innymi nowelizacji Instrukcji bhp przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej, dotyczącej sprecyzowania pojęć w niej używanych, przykładowo: pracownika, jako osoby dopuszczonej do wykonywania prac, osoby odpowiedzialnej za konieczność dokonania uzgodnień poprzedzających wykonywanie prac przy obiektach innej własności, osoby odpowiedzialnej za oznakowanie powierzchni leśnych, kierowanie ruchem, wyznaczenie miejsc składowania itp.

Instrukcja nakłada takie obowiązki, jednak nie wskazuje strony odpowiedzialnej za ich wykonanie. Scedowanie obowiązków na przedstawicieli zuli w umowach o współpracy nie gwarantuje ich realizacji, zwłaszcza w sytuacji wystawiania zleceń na pozyskanie drewna, pomimo występujących braków formalnych, np. zgody na zajęcie pasa ruchu. Dodatkowo niektóre obszary bezpośrednio
związane z bezpieczeństwem pracy np. zabezpieczanie strefy za bryłą korzeniową wywrotu, nie są regulowane Instrukcją.”

 

 

 

 

Źródło: Gazeta Leśna 01/2021

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE