utech
Informacje

Przetargi na rok 2018

Dodano: 29.09.2017

Jak będą wyglądać przetargi na usługi leśne na rok 2018? Lasy Państwowe wydały w tej sprawie specjalną decyzję.

14 września 2017 r. dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podpisał decyzję nr 243 w sprawie jednolitych dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych w LP. Dokument upubliczniła i rozesłała już swoim Członkom Polska Leśna Izba Gospodarcza.

 

Co znajdziemy w decyzji? Publikujemy najważniejsze części dokumentacji. Niemal wszystkie zapisy są dla nadleśnictw dobrowolne. Tylko niektóre (wskazane niżej) są obligatoryjne.

 

 • Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

 

 • Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów.

 

 • Pozycje wyłączone z możliwości pracy harwesterem w SIWZ można w czasie trwania umowy przekwalifikować na takie pod maszynę.

 

 • Nadleśnictwa muszą obligatoryjnie wymagać olejów biodegradowalnych w układach tnących (z możliwością pobierania próbek).

 

 • Obligatoryjnie zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego.

 

 • Nadleśnictwa obligatoryjnie muszą zastosować prawo opcji do 20%

 

 • Nie można tego samego doświadczenia, potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego wykorzystać w dwóch różnych pakietach.

 

 • Kryteria: cena - 60 %, samodzielna (bez podwykonawców) realizacja kluczowych elementów zamówienia - 40 %. Kluczowe elementy wskazuje nadleśnictwo dowolnie.

 

 • Dokumentacja nie precyzuje wielkości pakietów, pozostawia tu swobodę nadleśniczemu. Sugeruje jednak pakiety większe, kilkuleśnictwowe lub obrębowe.

 

 • Opis technologii wykonawstwa prac leśnych: to nowość w dokumentacji przetargowej. Ponad 60-stronicowy dokument zawierający dokładny opis czynności jakie należy wykonać w ramach konkretnych zadań.

 

 • Procedura odbioru prac: to 20-stronicowy dokument opisujący w jaki sposób odbierane powinny być poszczególne prace. To także nowość w dokumentacji przetargowej.

 

 • Zamawiający dołoży starań, aby nie zlecać w jednym miesiącu więcej niż 20% pozyskania objętego całą umową.

 

 • Zamawiający dołoży starań, aby udzielać Zleceń zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji Przedmiotu Umowy.

 

 • Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 21 dni.

 

Kary umowne (przykładowe): za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę Obowiązku Zatrudnienia - w wysokości 2.000 zł; za pierwszy przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w wysokości 5.000 zł; każdy kolejny przypadek naruszenia Obowiązku Samodzielnej Realizacji - w wysokości procentu wartości Przedmiotu Umowy, odpowiadającego wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” określonej w SIWZ; za każdy przypadek niezastosowania oleju biodegradowalnego przy realizacji prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w wysokości 2000 zł;

 

 • W przypadku unieważnienia postępowania, pierwotne ujęcie w pakiecie kilku leśnictw w pierwotnie prowadzonym postępowaniu może być następnie zmieniane, w tym nawet do objęcia przedmiotem pakietu tylko jednego leśnictwa.

 

 • Zamawiający ma koncentrować zlecane prace w przestrzeni i czasie.

 

 • Dopuszczalne są pakiety specjalistyczne (np. pozyskanie maszynowe, szkółka).

 

 • Określenie wydzieleń do pozyskania drewna następuje poprzez wskazanie następujących technologii wykonawstwa prac: (1) maszynami wielooperacyjnymi, (2) pilarką oraz (3) łączonej, tj. ręczno - maszynowej.

 

 • Jedna osoba nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa na 2 - 4 leśnictwa lub na 1 obręb).

 

  W ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert możliwe jest stosowanie także innych kryteriów, np. doświadczenie pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy związanej z pozyskaniem drewna (np. minimum 3 lata); stosowanie do smarowania otwartych układów tnących olejów, których baza składa się wyłącznie z olejów roślinnych; stosowanie rozwiązań technicznych pozwalających redukować naciski jednostkowe maszyny na podłoże (zastosowanie szerszych opon niż standardowe, gumowe nakładki, ilość kół- wyżej oceniać maszyny 8-kołowe); praca przy pozyskaniu lub zrywce drewna maszynami nie starszymi niż okres ich amortyzacji.

 

 • Opracowany wzór dotyczy zamówień udzielanych na rok, jakkolwiek bez większych trudności może być wykorzystywany do zamówień wieloletnich.

 

 • Należy dążyć do sytuacji, w której Wykonawca będzie otrzymywał zlecenia na realizacje całości pozyskania drewna na danej pozycji planu.

 

 • Kary umowne nie mogą stanowić źródła nieuzasadnionego dochodu Zamawiającego. Ich zastosowanie nie powinno mieć charakteru obligatoryjnego, ale odstąpienie od naliczania kar umownych powinno być każdorazowo związane ze świadomą, przemyślaną decyzją Zamawiającego.

 

Pliki do pobrania w formacie pdf (duży rozmiar):

 

1. Decyzja DGLP

2. SIWZ

3. Opis technologii cz. 1

4. Opis technologii cz. 2

5. Opis technologii cz. 3

6. Odbiór prac

7. Wzór umowy

8. Komentarz

 

 

Rafał Jajor

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE