husqvarna
proml
Informacje

Narada drzewiarzy

Dodano: 31.08.2017

Publikujemy komunikat Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego po naradzie drzewiarzy poświęconej drewnu poklęskowemu.

 

 

W dniu 29 sierpnia, z inicjatywy Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, w miejscowości Fojutowo k/Rytla odbyła się narada przedsiębiorców działających w przemyśle drzewnym, których dotknęły skutki klęski huraganu jaki miał miejsce w dn. 12 sierpnia w północnej i środkowej Polsce.

 

Wzięło w niej udział siedemdziesięciu przedstawicieli takich firm,  przedstawiciele władz gmin i powiatów z tych terenów, reprezentantka Marszałka Województwa Pomorskiego oraz reprezentantka Ministerstwa Rozwoju. Obecni byli również posłowie na Sejm RP i liczni przedstawiciele mediów o zasięgu krajowym, regionalnym oraz branżowym. Omówiono tam sytuację, jaka powstała na rynku surowca drzewnego w efekcie potencjalnie ogromnej podaży drewna poklęskowego, jego obniżonej jakości i przydatności do przemysłowego przerobu, oraz przepisów stworzonych w celu jego sprzedaży przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

 

Mimo wystosowanych zaproszeń, udziału w tej naradzie nie wzięli ani reprezentanci Dyrekcji Generalnej, ani lokalnych jednostek Lasów Państwowych.

 

W efekcie przeprowadzonej tam dyskusji, sformułowano poniżej zamieszczone wnioski.

 

 

WNIOSKI przyjęte przez przedsiębiorców drzewnych podczas narady w Fojutowie, w dniu 29 sierpnia 2017r.

 

1. Zakup drewna z wiatrołomów, stanowiącego na rynku nadwyżkę w stosunku do ilości wynikającej z planowanego pozyskania, nie może służyć do budowania tzw. historii zakupów, dającej komukolwiek uprawnienia do składania w kolejnych latach zwiększonych ofert zakupu drewna z LP. Historia ta, po uprzątnięciu skutków huraganu, nie będzie  bowiem miała pokrycia w ofercie sprzedaży drewna przez LP, co oznacza, że firmy, które ją zbudują na bazie drewna poklęskowego, będą miały w przyszłości, w perspektywie szeregu kolejnych lat, zwiększone możliwości zakupu tego deficytowego surowca, co odbędzie się kosztem odpowiednio obniżonego zaopatrzenia firm pozostałych i ze szkodą dla nich, dodatkowo powiększającą ich trudne położenie wynikające ze zniszczenia przez huragan części lasów będących ich bazą surowcową.

 

2. Przedsiębiorstwa lokalne, w szczególności małe i średnie firmy, zlokalizowane na terenach objętych klęską huraganu, utraciły w jego wyniku, na wiele dziesięcioleci, znaczną część swego tradycyjnego źródła zaopatrzenia w drewno. Zagraża to ich dalszej egzystencji, a w konsekwencji grozi również załamaniem lokalnego rynku pracy, gdyż przemysł drzewny był głównym pracodawcą w większości gmin objętych klęską. Należy więc w tej szczególnej sytuacji zastosować szczególne rozwiązania dotyczące dalszej sprzedaży jeszcze dostępnego drewna pozyskiwanego w nadleśnictwach objętych klęską, przeznaczając je w ciągu dalszych 10 lat w pierwszej kolejności na potrzeby firm lokalnych.

 

3. Istnieje pilna i oczywista konieczność jak najszybszego wywiezienia z lasu i przerobienia drewna poklęskowego, aby uchronić to państwowe mienie przed dalszą utratą już i tak znacząco obniżonej wartości. Nie należy więc w żadnej formie ograniczać jego sprzedaży tylko do zawężonego grona firm uprawnionych wcześniej do zakupów drewna z tzw. puli rozwojowej, co nakazuje zarządzenie dyrektora generalnego LP nr 211 z dn. 16 sierpnia 2017r. Oferty jego zakupu powinien móc złożyć każdy zainteresowany przedsiębiorca

 

4. Należy stworzyć systemowe rozwiązania ułatwiające przedsiębiorstwom sfinansowane dodatkowych, nie planowanych zakupów surowca, jego przerobu i zmagazynowania powstających z niego produktów. Do niezbędnych działań zaliczyć należy:

a/. zastosowanie przez jednostki LP opustów cenowych przy sprzedaży poklęskowego surowca, równoważących ryzyko przerobu uszkodzonego przez wiatr drewna,

b/. wprowadzenie długich, 6-cio miesięcznych terminów rozliczeń za zakup tego drewna od jednostek LP,  

c/. stworzenie tanich linii kredytowych finansujących jego zakup, na wzór istniejących kredytów klęskowych, z których korzystają rolnicy poszkodowani w wyniku zjawisk pogodowych.

 

5. Ze względu na znaczną ilość prywatnych lasów uszkodzonych przez wiatr i konieczność pilnego zagospodarowania również drewna z nich pochodzącego, jednostki LP nie powinny wyciągać żadnych konsekwencji  w stosunku do firm, które zrezygnują z zakupów drewna już zakontraktowanego w tych jednostkach, na rzecz udokumentowanych zakupów takiej samej jego ilości z lasów prywatnych.

 

6. Za konieczne uznaje się wykonanie pracy badawczej, która pozwoli na rzetelną ocenę stopnia utraty wartości przez drewno z wiatrołomów i ocenę ekonomicznego ryzyka jego przerobu, w tym na:

- określenie rodzaju i rozmiarów wad w drewnie pochodzącym z wiatrołomów,

- zbadanie właściwości mechanicznych takiego drewna,

- ustalenie zasad  klasyfikacji surowca drzewnego pozyskanego z terenu wiatrołomów i ujęcie ich w warunkach technicznych służących do klasyfikacji drewna okrągłego,

- ocenę ekonomicznych aspektów skutków klęsk żywiołowych, zwłaszcza wiatrołomów, oraz opracowanie metod minimalizacji strat, w tym organizacji pozyskania, magazynowania, zabezpieczenia przed deprecjacją i optymalizacji przerobu uszkodzonego drewna.

 

7. Tegoroczna klęska huraganu z pewnością nie jest ostatnim takim zdarzeniem. Należy więc na bazie dzisiejszych doświadczeń opracować i prawnie umocować pakiet działań standardowo podejmowanych w wypadku takich sytuacji przez rząd, jednostki administracji terenowej oraz PGL Lasy Państwowe, w tym działań równoważących zaburzenia na rynku drewna i produktów z drewna w całym kraju. Należy tu wziąć pod uwagę m. in. pod uwagę fakt, iż chwilowa nadwyżka poklęskowego drewna na rynku może spowodować spadek cen i nieopłacalność produkcji wyrobów z drewna w innych regionach kraju, gdzie wcześniejsze ceny surowca drzewnego zostaną utrzymane. Należy więc dążyć do ich adekwatnej korekty.

 

8. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, działając w imieniu firm zebranych na naradzie w Fojutowie w dn. 29 sierpnia 2017r., jest zobowiązana wnioski powyższe skierować do wszystkich instytucji i osób mogących pomóc w ich realizacji, w tym zwłaszcza do:

- Ministra Rozwoju,

- Ministra Środowiska,

- Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,

- samorządów lokalnych,

- posłów i senatorów związanych z regionem,

- mediów o zasięgu krajowym, regionalnym oraz branżowym.

 

W imieniu przedsiębiorców zgromadzonych na naradzie przemysłu drzewnego w Fojutowie, w dn. 29 sierpnia 2017 r.

Sławomir Wrochna - Prezydent Izby

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE