utech
Informacje

Coraz więcej zuli na klęsce

Dodano: 28.08.2017

Przedsiębiorcy leśni podpisują umowy na uprzątanie drewna po nawałnicy Klara z 11–12 sierpnia. Postępowania są prowadzone przez nadleśnictwa w trybie z wolnej ręki.

 

 

Jak informują nas przedsiębiorcy leśni, w tym tygodniu wiele z objętych klęską nadleśnictw przeprowadziło w trybie z wolnej ręki postępowania na udzielenie zamówienia pozyskanie drewna poklęskowego.

Niektórzy przedsiębiorcy mówią nam nawet, że część nadleśnictw rozdysponowała już masę przeznaczoną do pozyskania na ten rok.

 

 

Zamówienia na pracę na terenach poklęskowych są udzielane w trybie z wolnej ręki. Jak wygląda ten tryb i kiedy można go stosować?

 

Lasy Państwowe opierają się tu na decyzji dyrektora generalnego LP nr 211 z 16 sierpnia 2017 roku.

 

Czytaj: Decyzja poklęskowa http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/decyzja_pokleskowa,3802

 

 

 

Dlaczego z wolnej ręki?

W decyzji dyrektor zdecydował, by w pierwszej kolejności, do końca sierpnia 2017 r. uprzątnąć drogi, wybierając do tych prac firmy w trybie z wolnej ręki.

 

W drugiej kolejności postępowania na zagospodarowanie drewna poklęskowego, też na mocy tej decyzji, odbywają się także w trybie z wolnej ręki. Najpierw negocjacje mają być przeprowadzone z zulami, które miały już umowy na klęskowym obszarze (umowy należało rozwiązać lub aneksować), a potem negocjacje miały odbyć się w trybie z wolnej ręki ze wszystkimi zakładami usług leśnych zainteresowanymi zagospodarowaniem drewna poklęskowego.

 

Negocjacje te miały być poprzedzone publicznym zaproszeniem do negocjacji.

 

Dyrektor w decyzji  211 zawarł termin do 30 września, na odbycie tych negocjacji.

 

Tymczasem jak donoszą nam przedsiębiorcy, negocjacje ruszyły w wielu nadleśnictwach już w tym tygodniu, zwykle od poniedziałku i właściwie teraz, pod koniec tygodnia są już w wielu miejscach w zaawansowanej fazie, to znaczy masy do zagospodarowania na ten rok pozostało już niewiele albo wcale.

 

Zapewne sytuacja będzie tu zależna od możliwości przemysłu drzewnego na odbiór surowca. LP będą się starać pozyskiwać tyle, ile będzie wstanie na bieżąco odbierać przemysł.

 

Warto przy okazji przyjrzeć się dopuszczonemu przez Prawo zamówień publicznym trybowi z wolnej ręki.

 

Po pierwsze LP korzystają z możliwości jego stosowania na podstawie Art. 67. ust. 1. pkt 3 ustawy PZP, który mówi: „ Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…)

3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia”.

 

 

Jak przebiega tryb z wolnej ręki?

Tryb zamówienia z wolnej ręki rozpoczyna się od zaproszenia wykonawcy, z którym będą prowadzone negocjacje. Zamawiający wybiera wykonawcę wedle swojego uznania, choć w pewnych wypadkach wybór ten jest mocno ograniczony lub nawet wyłączony.

 

Wraz z zaproszeniem do negocjacji zamawiający przekazuje wykonawcy informacje na temat negocjacji, dotyczące w szczególności istotnych postanowień lub ogólnych warunków umowy w sprawie zamówienia publicznego. W zaproszeniu zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także określenia, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

W trybie zamówienia z wolnej ręki nie ma natomiast potrzeby sporządzania specyfikacji warunków zamówienia, ponieważ do zawarcia umowy nie dochodzi w wyniku złożenia oferty. Zamawiającemu nie wolno również żądać od wykonawcy wniesienia wadium.

Zaproszony do negocjacji wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza 60 000 euro, również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać wyłącznie oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania i tylko tych, które zostały wymienione w Rozporządzeniu z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W sytuacji gdy wykonawcy nie złożyli oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Konsekwencją niezłożenia wymaganego oświadczenia lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jest wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Ostatnim etapem negocjacji, w trakcie których nastąpiło uzgodnienie wszystkich spornych kwestii, jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa powinna być sporządzona na piśmie, chyba że przepisy odrębne wymagają zachowania szczególnej formy.

 

W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 60 000 euro, zamawiający w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania ma obowiązek zawiadomić o tym prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu.

 

 

RJ

Wykorzystano informacje:

http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/abc_zamowien_publicznych_zamowienia_z_wolnej_reki-a_2563.htm

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE